අපි ගැන

ගුණාත්මක හොඳම ලුහුබැඳ

එෆ් උත්සාහ වසර හා වැඩි දියුණු කිරීම, අපි අධි ශක්තියට පීපී චීනය ප්රමුඛ නිෂ්පාදනය වියන ලද geotextile හා geotextile නල හිටියා, 2003 දී ounded.

Honghuan පුළුල් සමාගම නොව විශේෂිත නිෂ්පාදන, අධික ශක්තිය වියන ලද geotextile, geotubes පිළිබඳ අවධානය යොමු.

අපි සිවිල්, යටිතල පහසුකම් ඇති අභියෝග සහාය නව විසඳුම්, පාරිසරික ඉදිකිරීම් ව්යාපෘති ලබා, අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට වඩා හොඳ ගුණාත්මක බව හා පාරිභෝගික සේවා සැපයීම සඳහා කැපවී.

නිෂ්පාදන